Ocheretyany, K. (2024). Ghost in My Pocket: Tamagotchi Media Archaeology. Galactica Media: Journal of Media Studies, 6(2), 260-276. https://doi.org/10.46539/gmd.v6i2.492