Ocheretyany, K. (2024) “Ghost in My Pocket: Tamagotchi Media Archaeology”, Galactica Media: Journal of Media Studies, 6(2), pp. 260-276. doi: 10.46539/gmd.v6i2.492.