(1)
Ocheretyany, K. Ghost in My Pocket: Tamagotchi Media Archaeology. gmd 2024, 6, 260-276.